Zasady

  • Warunkiem jazdy na torze jest ukończone 18 lat i posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B.
  • Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, oraz przebywania pod wpływem alkoholu.
  • Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na jego sprawność psychomotoryczną do kierowania autem. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na sposób jazdy.
  • Uczestnik zobowiązany jest mieć zapięte pasy w czasie jazdy na torze
  • Na terenie toru uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do regulaminu , wskazówek oraz nakazów Organizatora i Instruktorów.
  • Organizator ma prawo przerwać jazdę w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Instruktora, w takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dalszej jazdy.
  • Organizator odmówi uczestnictwa w jeździe osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego regulaminu.
  • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas jazdy.
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z winy Uczestników.
  • Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego przez Uczestnika.